Privacy Verklaring Handy Hands Meubelen

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing, Handy Hands Meubelen, gevestigd aan Achterom 40a 2611 PR, Delft,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Handy Hands Meubelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Handy Hands Meubelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw/onze betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren of af te nemen

Geautomatiseerde besluitvorming

Handy Hands Meubelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Handy Hands Meubelen) tussen zit. Handy Hands Meubelen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-Het pakket “Informer” tbv de boekhouding
-“Word” voor het maken van aanbiedingen

Beide programma’s lokaal geinstalleerd. software.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Handy Hands Meubelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens zoals opgenomen in de boekhouding: 5 jaar na de laatst geleverde dienst
Dit ivm veel terugkerende klanten en leveranciers en de zin en onzin van het telkens weer moeten aanmaken van NAW gegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden

Handy Hands Meubelen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Handy Hands Meubelen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Handy Hands Meubelen en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@handyhands.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Handy Hands Meubelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Handy Hands Meubelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
neem dan contact met ons op via avg@handyhands.nl. Handy Hands Meubelen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

-AVG virusscanner,
-Windows Defender en firewall.

Contactgegevens:

http://www.handyhands.nl
Achterom 40a
2611 PR, Delft
+31 6 479 28 559